Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Ostrowska, m.ostrowska@pup.sepolno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 388 13 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marzena Ostrowska, e-mail m.ostrowska@pup.sepolno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523881350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Urząd ma swoją siedzibę na II piętrze budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj. Wejście główne od ul. Tadeusza Kościuszki. W budynku jest winda - platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zainstalowana w suterenie budynku od strony ul. Szkolnej, którą można wjechać na parter budynku.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze. Osoba niepełnosprawna może zgłosić zamiar korzystania z usług Urzędu pod numerem telefonu 523881350.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem od strony ul. Szkolnej wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
Z tłumacza języka migowego można skorzystać na miejscu po uprzednim zgłoszeniu zamiaru korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu, na adres e-mail: tose@praca.gov.pl lub na numer fax: 523885367 – podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Wytworzył: Marzena Ostrowska

Opublikował: Marzena Ostrowska

Data wytworzenia: 2020-01-13

Data aktualizacji: 2021-05-10