Informacje ogólne

   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sępólnie Krajeńskim jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego w sprawach polityki rynku pracy.
 
   W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu:
1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej;
2) terenowych struktur każdej organizacji pracodawców – reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków rolników indywidualnych i izb  rolniczych;
4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Starosta może powoływać w skład Rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady.

   Stanowiska i opinie Rady podejmowane są w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos będzie należał do Przewodniczącego rady rynku pracy.
   
    Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w  powiecie,
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3) opiniowanie regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
4) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
5) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
6) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
7) współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
poza tym Rada opiniuje także:
1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) kryteria doboru bezrobotnych,
b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
 
 
Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.630).

metryczka


Wytworzył: M.L. (14 marca 2017)
Opublikował: Mirosława Langner (14 marca 2017, 12:01:10)

Ostatnia zmiana: Marzena Ostrowska (19 stycznia 2021, 15:59:14)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 605