Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. informuje, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy mający siedzibę w Sępólnie Kraj. przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pana Wojciecha Bruskiego, dane kontaktowe:  Ido-rodo@pup.sepolno.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:· rejestracji w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj., w tym korzystania ze świadczeń z tytułu bezrobocia, usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych do tej ustawy  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, e  oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
·  zawarcia i wykonania umowy, na podstawie wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
· wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m. in. dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych – na wypadek potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3a.Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. przetwarza dane członków rodziny i osób zależnych na podstawie  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw pracy, instytucje rynku pracy, realizatorzy działań aktywizacyjnych, organizatorzy stażu, jednostki medycyny pracy, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy  w Sępólnie Kraj.  komornicy, jednostki prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).

5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6. Pana/i dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa (50 lat).

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi  procedurami.

8. Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez e-mail: Ido-rodo@pup.sepolno.pl lub osobiście bądź pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1.
Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w procesie aktywizacji podejmuje decyzje w oparciu o dane pozyskane przy rejestracji oraz w trakcie wywiadu prowadzonego z bezrobotnym przez pracownika z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Podejmowanie decyzji oraz profilowanie nie będzie odbywało się wyłącznie w sposób zautomatyzowany.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. pomocy, o której mowa w ww. ustawie.
 


metryczka


Wytworzył: Marzena Ostrowska (25 maja 2018)
Opublikował: Marzena Ostrowska (25 maja 2018, 12:12:41)

Ostatnia zmiana: Marzena Ostrowska (3 lutego 2021, 15:07:43)
Zmieniono: zamieszono zmianę na stanowisku IOD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3024