Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. informuje, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy mający siedzibę        w Sępólnie Kraj. przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Panią Beatę Gerth,
dane kontaktowe: Ido-rodo@pup.sepolno.pl  tel. 52 388 13 50
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
· rejestracji w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj., w tym korzystania ze świadczeń z tytułu bezrobocia, usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych do tej ustawy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, e  oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
·  zawarcia i wykonania umowy, na podstawie wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
· wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m. in. dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych – na wypadek potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3a. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. przetwarza dane członków rodziny na podstawie  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dane innych osób w tym zależnych w związku z udzielaniem wsparcia dla osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych do tej ustawy, przetwarzane będą – na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
3b. Dane pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe.
4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw pracy, instytucje rynku pracy, realizatorzy działań aktywizacyjnych, organizatorzy stażu, jednostki medycyny pracy, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy  w Sępólnie Kraj.  komornicy, jednostki prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
6. Pana/i dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania tej dokumentacji.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi  procedurami.
8. Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.                 W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez e-mail: Ido-rodo@pup.sepolno.pl lub osobiście bądź pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1.
Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w procesie aktywizacji podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane pozyskane przy rejestracji oraz w trakcie wywiadu prowadzonego z bezrobotnym przez pracownika, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegających na wykorzystaniu danych osobowych w celu analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. ustala profil pomocy oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie - zgodnie z art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Nie wyrażenie zgody na ustalenie profilu pomocy powoduje pozbawienie statusu bezrobotnego.
10.   Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  W przypadku podawania danych na podstawie zgody – wyrażenie jej jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. pomocy, o której mowa w ww. ustawie.
Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (141kB) pdf
Klauzula informacyjna dla pracodawców / przedsiębiorców korzystających z form pomocy określonych w ustawie (137kB) pdf
Klauzula informacyjna dla osób niezarejestrowanych lub załatwiających inne indywidualne sprawy (136kB) pdf
Klauzula informacyjna dla poręczycieli, ich współmałżonków oraz współmałżonków wnioskodawców (140kB) pdf
Klauzula informacyjna dla cudzoziemców / podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi (135kB) pdf
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z kształcenia ustawicznego (138kB) pdf
Klauzula informacyjna dla użytkowników newslettera (126kB) pdf
Klauzula informacyjna dla członków PRRP (130kB) pdf
Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji (128kB) pdf
Klauzula informacyjna dla pracowników (135kB) pdf
Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS (140kB) pdf
Klauzula informacyjna dla osób świadczących umowy cywilno-prawne (132kB) pdf
Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów PUP (133kB) pdf
Klauzula informacyjna dla instytucji szkoleniowych (139kB) pdf
 
 
 

Wytworzył: Marzena Ostrowska (25 maja 2018)
Opublikował: Marzena Ostrowska (25 maja 2018, 12:12:41)

Ostatnia zmiana: Marzena Ostrowska (20 lipca 2018, 13:43:57)
Zmieniono: uzupełniono treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 571

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij