Deklaracja dostępności

    Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-19.
Strona internetowa i BIP  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Ostrowska, m.ostrowska@pup.sepolno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523881350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

   Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim swoją siedzibę ma na II piętrze budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11. Wejście główne do budynku od ul. Tadeusza Kościuszki.
W budynku jest winda – platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zainstalowana w suterenie budynku od strony ul. Szkolnej, którą można wjechać na parter budynku. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze. Osoba niepełnosprawna może zgłosić zamiar korzystania z usług Urzędu pod numerem telefonu 523881350.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem od strony ul. Szkolnej wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
Z tłumacza języka migowego można skorzystać na miejscu po uprzednim zgłoszeniu zamiaru korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu, na adres e-mail:
tose@praca.gov.pl lub na numer fax: 523885367 – podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

metryczka


Wytworzył: Marzena Ostrowska (13 stycznia 2020)
Opublikował: Marzena Ostrowska (25 września 2020, 12:24:01)

Ostatnia zmiana: Marzena Ostrowska (14 kwietnia 2021, 11:04:14)
Zmieniono: zmiana osoby kontaktowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1304