W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

XML

Treść

Przez informację publiczną należy rozumieć każdą informację o sprawach publicznych podlegającą udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do tej informacji obejmuje uprawnienia do:
  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych, 
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Prawo to podlega ograniczeniu:
  1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek          z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
  3. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:
  1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.pup.sepolno.pl
  2. wywieszanie informacji w powszechnie dostępnym miejscu - w gablotach na korytarzu,
  3. udostępnianie na wniosek informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnosi się w postaci papierowej na adres:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. albo elektronicznej
e-mail:tose@praca.gov.pl
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. powiadamia w tym terminie  o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednak jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.