W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

XML

Treść

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 
Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 
Ponownym wykorzystywaniem informacji nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
 
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 1. udostępnionych na stronie BIP (bip.pup.sepolno.pl), a także na stronie w serwisie internetowym PUP (sepolnokrajenskie.praca.gov.pl),
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 1. informacje udostępnia się lub przekazuje bezpłatnie, za wyjątkiem sytuacji kiedy jej przygotowanie lub przekazanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów,
 2. ustalając opłatę Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. uwzględnia indywidualnie koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt  lub czas przygotowania lub przekazania informacji, dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:
 • poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.; 
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera:
 
 1.  nazwę podmiotu zobowiązanego (Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.),
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku, 
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania, 
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług, 
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych, 
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.  
Wniosek, dotyczący umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. albo elektronicznej e-mail: tose@praca.gov.pl
 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia jego złożenia.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.  po rozpatrzeniu wniosku może:
 1. przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 2. poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę, 
 3. złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, 
 4. odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt. 3  może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 
W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj., w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w drodze decyzji może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom.
 
W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach sepolnokrajenskie.gov.pl i bip.pup.sepolno.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji.